Geplaatst: 29 mei 2024

Via dividenden of liquidatiereserves kan je jezelf een bedrag uitkeren vanuit je vennootschap, afhankelijk van welk type vennootschap je hebt. 

Wat is het verschil juist? Welke vennootschapsvorm moet welke verplichtingen naleven? En hoe verloopt de uitkering juist?

Wat zijn dividenden?

Een dividend is een belaste winst die een vennootschap kan uitkeren aan de aandeelhouders. Op deze manier kan je geld uit je eigen winstgevende vennootschap halen.

Het grote voordeel van het dividend is dat deze netto ontvangen wordt door de aandeelhouders. Deze dient dus niet toegevoegd te worden aan de personenbelasting. 

De vennootschap is hierbij wel verplicht een roerende voorheffing van 30% in te houden op de uitgekeerde dividenden, welke binnen vijftien kalenderdagen betaald moeten worden aan de fiscus.

Van Looy Accountants-367

Dividenden uitkeren

Uiteraard kan het uitkeren van dividenden niet lukraak gebeuren. Een gewone dividendenuitkering dient beslist te worden op de Algemene Vergadering. Voor een uitkering van een tussentijds dividend beslist een Bijzondere Algemene Vergadering.

Als laatste is er nog de mogelijkheid tot de uitkering van een interim dividend. Dit is enkel mogelijk na de beslissing van het bestuursorgaan én als de statuten die mogelijkheid voorzien. Zo is deze uitkering niet mogelijk in elke vennootschapsvorm, is deze gebaseerd op het lopende boekjaar (met eventuele correcties van overgedragen winst of verlies) en kan deze slechts uitgekeerd worden als de jaarrekening nog niet is goedgekeurd.

Hoeveel dividenden er uitgekeerd mogen worden is afhankelijk van het type vennootschap.

Van Looy Accountants -46
visual
visual

Dividenden uitkeren als BV

Een Besloten Vennootschap? Als BV kan je enkel dividenden uitkeren indien je vennootschap de dubbele uitkeringstest doorstaat.

Een dubbele uitkeringstest bestaat uit een balans- of netto-actieftest en een liquiditeitstest. De eerste test controleert of het netto-actief van je BV na het uitkeren van de dividenden positief blijft en deze zeker niet negatief dreigt te worden. De tweede test gaat na of alle opeisbare schulden betaald kunnen worden over een periode van minstens 12 maanden.

Dividenden uitkeren als NV

Is jouw vennootschap een Naamloze Vennootschap? Een NV kan dividenden uitkeren indien het de netto-actieftest doorstaat. Blijft het netto-actief van je NV positief na het uitkeren van de dividenden en dreigt deze zeker niet negatief te worden? Dan kan de uitkering uitgevoerd worden.

 

Wat is een liquidatiereserve?

Gelijkaardig aan de dividenden, maar enkel van toepassing voor de kmo-vennootschap, is een liquidatiereserve. Jaarlijks kan er een deel van de belaste winst gereserveerd worden als liquidatiereserve, welke later voordeliger uitgekeerd kan worden.

Liquidatiereserve uitbetalen

De uitbetaling van deze liquidatiereserve kan pas na vijf jaar gebeuren, tenzij er een hogere roerende voorheffing betaald wordt.

Financieel adviseur | Van Looy Accountants Ekeren & Turnhout
visual
visual

Belastingen en roerende voorheffing op dividenden en liquidatiereserve

Dividenden

Een dividend behoort tot de belastbare winst van een vennootschap, waarop je dus reeds vennootschapsbelasting hebt betaald (25%). Naast deze vennootschapsbelasting betaal je ook de roerende voorheffing (30%) als dividendbelasting.

Wanneer voldaan wordt aan enkele voorwaarden, kan men genieten van een verlaagde vennootschapsbelasting. De belasting wordt verlaagd naar 20% op het eerste belastbaar resultaat van 100.000 euro. De voorwaarden?

  • het moet om een kleine vennootschap gaan,
  • er dient aan één van de bedrijfsleiders een minimumbezoldiging van 45.000 uitgekeerd te worden (of een bezoldiging die minimaal gelijk is aan het belastbaar resultaat),
  • het mag geen financiële vennootschap zijn
  • en de meerderheid van de aandelen moet in het bezit zijn van een natuurlijk persoon.

Combineer deze verlaagde vennootschapsbelasting met een verlaagde roerende voorheffing van 15% om het fiscaal nog interessant te maken. Deze verlaagde roerende voorheffing is pas mogelijk na het derde boekjaar. Wanneer kan je hiervan genieten?

  • Aandelen zijn uitgegeven door een kmo-vennootschap vanaf 1/7/13 door oprichting of kapitaalverhoging.
  • Kapitaalinbreng gebeurde in geld.
  • Specifieke houdplicht is geldig voor de aandelen.

 

Liquidatiereserve

Voor de aangelegde liquidatiereserve betaal je een afzonderlijke aanslag van 10% anticipatieve heffing op moment van aanleg. Na vijf jaar kan deze reserve uitgekeerd worden aan een bijkomende taxatie van 5% roerende voorheffing.

Indien je deze uitkering pas doet bij de stopzetting van de vennootschap wordt er zelfs geen bijkomende roerende voorheffing betaald. De reserve vroeger uitkeren dan vijf jaar? Dan betaal je 20% roerende voorheffing (aanvullend op de 10% anticipatieve heffing).

visual

Fiscaal advies nodig rond dividenden en liquidatiereserves?

Is het niet volledig duidelijk of jouw vennootschap dividenden mag uitkeren? Of hoe je dit best kan aanpakken? Neem vrijblijvend contact op met een van onze dossierbeheerders voor meer informatie!